කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

පරීක්ෂණය

01අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පරීක්ෂණ උපකරණ

01නිදන කාමර ආතති යන්ත්රය

01අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පරීක්ෂණ උපකරණ 2

01
වයස්ගත උපකරණ

01
දෘ ness තාව පරීක්‍ෂක

01
සිරස් ආතන්ය යන්ත්රය

01
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පරීක්ෂණ උපකරණ

01
විශ්ව ආතන්‍ය යන්ත්‍රය

01
වයර් දැවෙන උපකරණය

විස්තර

01

01

01

01

01

01

01

01

01

සමස්ත

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01