සහතික

සහතික

01ISO9001

01
ISO14001

01
CE CERT OF CABLE LUG

01
අඩු ඡන්ද පරිවාරක කලම්පයේ CE CERT

01
පරිවාරක සිදුරු සම්බන්ධකයේ CE CERT

පර්යන්තය

01

01

01

01

01

අඩු වෝල්ටීයතා ඒබීසී

01

01

01

01

01

යකඩ කොටස්

01

01

01

01

01

තාපය හැකිලෙන

01

01

01

01

01

අකුණු සැර වැදීම

01

01

01

01

01

කරාබු පද්ධතිය

01

01

01

01

01

ප්ලාස්ටික්

01

01

01

01

01